Daily Archives: 10/04/2022

SEO ปรับไปในทิศทางไหนในช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมา

  • กลุ่มธุรกิจที่เพิ่งเริ่มปรับตัวจากการขายแบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์สิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้ตัวช่วยการทำ SEO บนสื่อออนไลน์ วางรากฐานระบบดิจิทัลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกค้าเจอสินค้า จนกระทั่งตัดสินใจซื้อสินค้า

 

  • เลือกกลุ่มเป้าหมายโฆษณาให้ถูกกลุ่ม พิจารณาดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มากน้อยแค่ไหน บางกลุ่มอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของเราได้ หรือกำลังซื้อของพวกเขายังไม่กลับมาเต็มร้อย เมื่อกลุ่มลูกค้าเดิม ยังไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการได้ในช่วงนี้ เราก็ควรจะเลือกยิงโฆษณา โปรโมตทำอันดับ SEO ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่มีโอกาสมากกว่าแทน

 

  • บริหารงบประมาณโฆษณาให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการทำ SEO ที่มีต้นทุนน้อยแต่เห็นผล ในช่วงแรก สถานการณ์เศรษฐกิจอาจจะยังมีความไม่แน่นอน กลุ่มธุรกิจที่ขายออนไลน์ต้องติดตามดูความต้องการของตลาดและเทรนด์ของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด และพยายามใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด หรือต้นทุนน้อยที่สุดแต่ต้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.netdesignrank.co.th/